Logo A nagykereskedők partnere

Hasznos információk 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Burisch Villanyszerelési Rendszerek Kereskedelmi Kft.
(székhely: 1047 Budapest, Schweidel u. 2., cégjegyzékszám: 01-09-265345
- a továbbiakban Burisch -


I. Értelmező rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában
Árlista: a Burisch által forgalmazott termékeket és árát tartalmazó lista, mely tartalmazza a Burisch által tartalmazott termékek megnevezését, termékkódját, vonalkódját, KN kódját és egységárát.
Termék vagy Termékek: az Árlistában szereplő termék vagy termékek
Egységár: az egyes Árlistában szereplő Termékek 1 db, azaz egy darab mennyiségének vagy az Árlistában mértékegységgel meghatározott mennyiség vagy 1 db készlet nettó ára, a vevő tudomásul veszi, hogy a nettó áron felül köteles az általános forgalmi adó (ÁFA) megfizetésére is. Az Egységár tartalmazza az Burisch valamennyi költségét, ideértve a különböző termékdíjakat (pl. környezetvédelmi termékdíj), import áru esetén a vámot, de nem tartalmazza a szállítási költséget, amennyiben az áru átvételének helye nem az Burisch székhelye, ez esetben a Burisch székhelyétől a Termékek átvételének helyéig történő szállítás költségének felszámítására a Burisch jogosult.
Vevő: az a gazdálkodó szervezet, amelyik az Árlistában felsorolt Terméket a Burischnál megrendeli. A Vevő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § /1/ bekezédésének 3. pontjában meghatározott fogyasztónak, azaz a Termékek megrendelése során nem a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.
Felek: Burisch Villanyszerelési Rendszerek Kereskedelmi Kft. (Burisch) és a Vevő

II. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed minden az Árlistában meghatározott Termék Vevő általi megrendelésre, a megrendelés Burisch általi visszaigazolására, a megrendelés és a megrendelés visszaigazolása alapján létrejött adásvételi szerződésre, annak keletkezésére, értelmezésére, teljesítésére és megszűnésére. A jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Burisch és a Vevő közötti jogviszonyban a feleket illető jogokat és a feleket terhelő kötelezettségeket.

III. A Burisch és a Vevő közötti jogviszony

1. A Termékek Vevő általi megrendelésével és a megrendelés Burisch általi elfogadásával a Felek között adásvételi szerződés jön létre, melynek feltételeit a megrendelés, a megrendelés Burisch általi visszaigazolása és a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák. Amennyiben a Burisch által elfogadott megrendelésben foglalt valamely feltétel eltér a általános szerződési feltételekben foglaltaktól, úgy első sorban a megrendelésben és a megrendelés Burisch általi visszaigazolásában foglalt feltételek irányadók.

2. A Burisch a Vevő által megküldött vagy átadott megrendelés visszaigazolásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Termékeket a Vevő megrendelését követően a megrendelés Burisch általi visszaigazolásában foglalt határidőben a Vevőnek átadja, a Vevő pedig köteles az általa megrendelt Termékek átvételére és azok vételárának megfizetésére.

IV. Megrendelések, megrendelések visszaigazolása

1. A Vevő a megrendeléseket írásban vagy e-mailben küldi meg az Burischnak. A megrendelés tartalmazza legalább a Vevő nevét/cégnevét, a Vevő székhelyét, e-mail címét és telefonszámát, továbbá a megrendelt Termékek megnevezését, az Árlista szerinti termékkódját és mennyiségét (darabszám) és az Árlista alapján számított vételárat.

2. Az Burisch a Vevő részére írásban, ugyanolyan módon, ahogyan a megrendelést a Vevő megküldte, a megrendeléstől számított ............... munkanapon belül a megrendelésről visszaigazolást küld, melyben tájékoztatja a vevőt, hogy a Termékeket milyen határidővel adja át a Vevőnek.

3. Az adott megrendelésre vonatkozó adásvételi szerződés a megrendelés Burisch általi visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a megrendelés és a megrendelés visszaigazolásának tartalmában eltérés van, úgy a szerződés a Vevő Burisch visszaigazolásában írt eltérő feltételt elfogadó nyilatkozatával jön létre.

V. Árlista módosításának joga

1. A Burisch a Vevő megrendelése előtt átadja vagy megküldi az Árlistát a Vevőnek.

2. A Burisch jogosult az Árlista módosítására mind a Termékek köre és egységára tekintetében. Az Burisch tájékoztatja a vevőt, hogy az Árlistát általában naptári évenként általában egy alkalommal módosítja, továbbá az Árlista módosításra kerül, amennyiben az EUR/HUF árfolyam extrém mértékben módosul. Az Árlista módosítása a módosított Árlista Vevő részére e-mailben excel fájlban történő megküldésével vagy személyes átadással lép hatályba a Vevővel szemben.

3. A módosított Árlista Vevővel szembeni hatályba lépése előtt a Vevő által megküldött megrendelésekre még a megrendelés megküldésének időpontjában hatályos Árlistát alkalmazzák a felek, azzal, hogy amennyiben az Árlista módosítására az EUR/HUF árfolyam extrém változása miatt kerül sor, úgy az Burisch az árfolyamváltozás mértékével növelheti a Termékek vételárát a módosított Árlista Vevő részére történt megküldése előtt tett megrendelések vonatkozásában is, melyről írásban köteles értesíteni a Vevőt. Amennyiben a Vevő az árfolyamváltozás miatt emelt árat nem fogadja el, úgy jogosult a megrendeléstől, illetőleg a megrendelés visszaigazolásával létrejött adásvételi szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni, emiatt azonban az Burischval szemben semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet.

4. A Vevő tudomásul veszi, hogy az EUR/HUF árfolyamváltozása a felektől független olyan külső körülmény, melyet a felek egyike sem tud befolyásolni, ezért amennyiben a Vevő a V.3. pont szerinti elállási jogát gyakorolja, úgy az elállásra okot adó körülményt, nevezetesen az EUR/HUF árfolyamváltozása miatti áremelést a felek nem tekintik Burisch általi szerződésszegésnek.

VI. A Termékek átadása-átvétele

1. A megrendelésben meghatározott Termékek szállítási határideje a Vevő megrendelésének Burisch általi visszaigazolásától számított ........................... nap. A felek ettől eltérő határidőben a megrendelésben és annak visszaigazolásában tett kifejezett és egybehangzó nyilatkozattal állapodhatnak meg. A Vevő elfogadja, hogy a visszaigazolt szállítási határidő tájékoztató jellegű, a Termékek átadási határideje esetenként függ az Eladó beszállítójának teljesítésétől, az Eladó kizárja a késedelemért a felelősséget azon esetekre, amikor az Eladó beszállítójának késedelme miatt nem tudja a Termékeket a Vevőnek határidőben átadni.

2. A Termékek átadásának átvételének helye az Burisch 1047 Budapest, Schweidel u. 2. szám alatti székhelye. A felek ettől eltérő átadás-átvételi helyben a megrendelésben és annak visszaigazolásában tett kifejezett és egybehangzó nyilatkozattal állapodhatnak meg. Az Burisch a Termékeket csomagolási egységben adja át a Vevőnek. A Vevő köteles átvételkor a megrendelés tárgyát képező Termékeket fajta és mennyiség szerint ellenőrizni, ezzel kapcsolatos kifogásait átvételkor köteles közölni. Kifogás esetén az Burisch is azonnal elvégzi a fajta és mennyiség szerinti ellenőrzést, a felek nyilatkozataikat közösen felvett jegyzőkönyvbe foglalják.

3. Az Burisch a Termékek vételáráról kiállított számlát a Termékek Vevő általi átvételekor adja át a Vevőnek, aki a Termékek átvételét a számla átvételével igazolja.

4. A Termékekkel kapcsolatos kárveszély a Termékek átvételével száll át a Vevőre.

5. Visszáru elfogadására a Burisch nem köteles, visszáru elfogadása csak a Felek előzetes egyeztetését követően akkor lehetséges, ha a Burisch hibátlan csomagolású, sérülésmentes Terméket kap vissza annak valamennyi tartozékával együtt és a Termék olyan forgó tétel, aminek az újbóli értékesítése lehetséges. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a visszáru elfogadását az ezzel kapcsolatos költségek Vevő általi viseléséhez vagy az Eladó által meghatározott más feltételek teljesítéséhez kötheti.

VII. Vételár megfizetése

1. A Vevő által megrendelt Termékek vételárát a Vevő az Eladó által a mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számlája alapján a Termékek Vevő általi átvételétől számított ............................. napon belül köteles megfizetni a számlában meghatározott bankszámlára történő átutalással.

2. A számla azon a napon minősül megfizetettnek, amikor a számla teljes összege az Burisch számlájában meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül.

3. A Vevő késedelmes fizetése esetén köteles megfizetni a Ptk. 6:155. § /1/ bekezdésében meghatározott mértékű kamatot, továbbá a Ptk. 6:155. § /2/ bekezdésében meghatározott negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget is.

4. A felek megállapodnak, hogy a Vevő köteles az Burisch számlájával kapcsolatos esetleges kifogásait a számla átvételétől számított .................... napon belül az Burischval írásban közölni. Amennyiben a Vevő ezen határidőt elmulasztja, úgy a számlakövetelés a Vevő által elfogadottnak minősül.

VIII. Tulajdonjog fenntartása

Az Burisch a Termékek tulajdonjogát a vételár teljes bruttó összegének megfizetéséig fenntartja, a Termékek tulajdonjoga a vételár teljes bruttó összegének megfizetésével száll át a Vevőre.

IX. Szavatosság, jótállás

1. Burisch szavatolja, hogy a Termékek az Európai Unió és a Magyarország jogszabályi előírásainak minden tekintetben megfelelnek, illetve az Burisch valamennyi Termékek forgalmazásával kapcsolatos hatósági bejelentési kötelezettségének eleget tett.

2. Az Burisch a Termékekre 1 (egy) év jótállást vállal. A jótállási idő a Termékek Vevő általi átvételének napján kezdődik. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában a Termékek Vevő általi átvételének minősül az is, ha a Termékeket nem a Vevő, hanem a Vevő által megbízott személy (pl. fuvarozó, szállítmányozó) veszi át.

3. Az Burisch mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Termékek Vevő általi átvételét követően keletkezett.

X. Adatvédelmi rendelkezések

1. A Burisch kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételekkel, továbbá a jelen általános szerződési feltételek alapján megküldött megrendelésekkel, a megrendelések visszaigazolásával, a megrendelések teljesítésével összefüggésben, illetőleg a Vevővel kapcsolatosan természetes személyek személyes adataiból kizárólag a Vevő neve/cégneve, a Vevő képviseletében eljáró személy neve, értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe kerül rögzítésre. A Vevő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott cím, e-mail cím, telefonszám, nem minősül magáncímnek, azok kifejezetten munkahelyi címek és telefonszámok.

2. VII.1. pont szerint rögzített, ill. rögzítendő személyes adatok (mely kizárólag a a Vevő képviseletében eljáró természetes személy neve) rögzítésének helye az adott személy által aláírandó megrendelés, a Burisch és a Vevő közötti jogviszonyra vonatkozó jognyilatkozat vagy egyéb nyilatkozat. A felek a jogviszonyukra vonatkozó valamennyi iratot jogosultak a felek jogviszonyának megszűnését követő 5 (öt) évig az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett megőrizni, amennyiben a felek jogviszonyával összefüggő valamely igény elévülése megszakad, úgy ezen határidő az elévülési idő elteltéig meghosszabbodik. Amennyiben jogszabály vagy hatósági rendelkezés a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottnál hosszabb iratmegőrzési kötelezettséget ír elő, úgy ez az irányadó.

3. A felek az általuk kezelt személyes adatokról csak jogszabály által meghatározott hatóságoknak adhatnak felvilágosítást, továbbá felvilágosítást adhatnak olyan megbízottjaiknak, akik hivatásuknál fogva titoktartásra kötelezettek.

XI. Titoktartási kötelezettség

1. Felek a jogviszonyukkal összefüggésben egymásról tudomásukra jutott minden tényt, adatot és információt Ptk. 2:47. § /1/ bekezdése szerinti üzleti titoknak tekintenek és kötelesek ezeket üzleti titokként megőrizni.

2. Az 1. pont szerinti titoktartási kötelezettség alól kivételt képeznek a jelen általános szerződési feltételek, és a Burisch mindenkor hatályos Árlistája, melyeket a Burisch más Vevőkkel fenálló jogviszonyára is alkalmaz.


XII. Záró rendelkezések

1. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek valamely rendelkezése jogszabályváltozás miatt érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, úgy ez az általános szerződési feltételek többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

2. A Felek a jelen általános szerződési feltételekből eredő bármely jogvita esetén egyeztetésre kötelesek, ennek eredménytelensége esetén a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

3. A jelen általános szerződési feltételekben, a Vevő megrendelésében és a megrendelés visszaigazolásában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.

NYILATKOZAT
Alulírott ..................................... /név/, mint a ............................../cégnév/ (székhely: .........................) képviselője a jelen nyilatkozat aláírásával kifejelentem, hogy a Burisch Villanyszerelési Rendszerek Kereskedelmi Kft. fenti általános szerződési feltételeit elolvastam, annak tartalmát megismertem és megértettem, az általános szerződési feltételeket megértettem és magamra, illetőleg az általam képviselt cégre nézve kötelezőnek ismerem el.

Dátum: .............................


..............................................
aláírás
PH